Меню
Лучшие авторы и критики
  1. 明死ん (Крипипаста)
  2. Mr.Horror (Из Ада)
  3. Silent Death (Голландские туманы)
  4. Артем (Крипипаста)
  5. Арти (Крипипаста)
  6. Теневой Демон (Везде и нигде)
  7. Federico the Purple Guy (Где, где, - в Караганде! )
  8. Практика Хаоса ¯\_(ツ)_/¯ (Завихрения Логруса)
  9. Jeff the Killer (Крипипаста)
  10. Вик Смол (Сычевальня)

Проект Залго

14444-bf1d1dffc000a8ad029231d865bccc23[1 ЭТО ВАЖНО У меня осталось мало времени, Мне нужна помощь. Послушайте. Этот пост наверное удалят до того, как все увидят его. Если вы читаете это, нажмите [Ответ], и оставайтесь в треде. Обновляйте каждые несколько секунд, здесь есть вещи, которые работают странным образом. Я никогда не был так напуган. Пикрелейтед - скан документов, которые повествуют о Проекте Залго. Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я хочу сказать - я не знаю ответов. Я не смог этому поверить, когда впервые прочитал это. Сохраните, и публикуйте куда можете, распечатайте и распространяйте. Отсылайте друзьям. Пожалуйста, распространите это везде, чтобы люди смогли о} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ZA ~ L G ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# O҉ ̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ C̓̔̿̿̿̕̚۩◊} O҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� � M͡҉ E҉̔̕̚̕̚҉ S~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O ҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩ОН ◊РАЗЪЕДАЕТ ДУШУ} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉ЗАЛГО ҉ ̵IS̡̢̢̛THE̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} О БОЖЕ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝ ̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕ ̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ПОМОГИТЕ҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊ О҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚Н҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚И҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚Д҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚Е҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚Т҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ T͖̟̹̦̤̣̦̹̒̌ͥ͑̇͐͊͝o̴͍̼̯̭͓͍̝̰̊͆̌͝ ̟̳͈̝̼ͦͥ͘͡i͇̺̬̭̻ͯͣ͂n̻̳͙̯̜̼͇̿ͮ͛̑v̴̶̪̲̟͕͈̙̋̈́̆̆̾ö̩̻̥͍̟̩̦́k̮͖͚̻͆̉͌ͪ̒̽͆ͬe̴̸͚̹̬͓̠̤͑̋ͯ̔̿ͬͅͅ ̺̻͓̱̤ͨ͊ͧ͒͊t̶̨͔͖̹̼̰͓̻̂̉̈́̿ͮ͝h͉͕̠͈̙̫̲̝̫͛ͩ͟e̝͇̦̹͑̌͜ ̨̥̇͊ḩ̛̦̙̳̳̲͐͞i̪̳͒̔͢v̵ͨ͋ͮ̔̏ͩ҉̥̜͚̭͖e̟̙̣͈̥͒̈̎ͦͅ-̣̳͍͕͋͌͌̂̆͡ͅm̥͉̝͔͓̻̊͗ͩͮ͠ỉ̧͙̬͇͓̇ͧͣ̍ͥṋ̗͙͇͉͕̬͙͙ͭ͑̂̍̇̇͑͐͋d̼̭̆̋ͭ́̅̏̇͘ ̵͍̜͔͙̗̼͚̫̒͊ͯ̇͌̃̈́͟͞r̢ͤ̉̄ͣ͋͏͓́e̷̢͕̠ͮ̈́̆ͅp̡̯̮̲͇͕̩ͧ̇̍̚̕ŗ͇͖̒̎͋ͪͣe̸̴̢͎̖̠̫̪͔̽́̽͛ͅs̹̳͖͉͇̣̻̊ͣͤ̄̌͛̓̚͟e͐ͪ̋̿̓͏̠͚̼̪̣̰ͅn̶͖̖͕̺̠͔̻͈̐ͬͫͫ̑͘t̥̪̤̹͎̹̞ͧ͑ͧ͝͡ͅị̮̩̥̮͙͎̓͑͠ͅn̷̼͔̗͎̩̫͔͊g̶̞̱̝͙̝͙̋́̄͌̅͢͝ ̘͙̮ͫ̉ͪ͢c̟̲͕͕̩̓̎͞ḣ̶̸̩͚̦̬̱̤͔̹͈́̔͐ͤ͡aͭ̃̐̌ͮͦ͏̫̜̣̬̲̙̭͢ò̠̭̖ͥͩ̈́͆̓̈s̴̛͓͓̲̲͋̊͑̐̓ͩͬ͑.͎̳̄͋ ̷̢̹̳͙̹̙͍̙̅̂ͩͧ̾̚I̮̤̪̹̠̾͋̃n̶̺̫͓̲̥̠͔̄́̓ͪ̍͋͢v̡̭͕͙̣ͫ̎ͮ͐̄̇͛̚̕ͅoͬͧ̿ͫ̔̉ͫ̽̚҉͈̦͕k̸̽̎̐͏̱͇͜ḯ҉̵̻̣̫̞̭̳̰͖̬n̷̜͖̞̮̬͈͖͍̿̓͂͛̾͋̽̉͠͝g̡̰̹͌ͨ̆ͬͯ͌ͥ̋̚͡ ̴̨͙̲̪̜ͤͥͤ̉ͫͯ̒̉ẗ̨̬̹̼̯͆̍ͮ̓͘hͬ̽҉̛͓̘̩̯̥̜e͂̏̓̿̍͠҉̣̲̳̮̩͍̕ ͕̼͇̙̪̣̠͈͔ͭͯ̀ͭ͒f͎̗̳͎̥̈́̑͌͛̌̏ͥ͞e̸̡̠͉͓̰̙ͣͭ̈͊̈̐̔̊ḛ̦͕̯̋̒ͭ̇̅̿͡l̶̝͓̳̗̮̻͍̯̋ͨ̅̊̅̾ĭ͕̬̥̥̾ͣ̓n̶̝̞̬̦̄̃g̥̖͇͙̠̽ͬ́ͯ̽ͫ̉ ̳͈̪́͛ͯͫ́ͬͯ̑o͔̰̪̰͒̎ͮ͘͢f͖͓͇̣ͨ͂ͤ̚̕ ̛̘͍̗̣̟̬̼ͥ̓c̵̸͔̩͔̩̫̰̜̐͑̎ͯ̚ͅh̨͙͈̥̉ͫ̈̿͆̔ͣä̧̺̪͔͔̱͓̠̞ͮ̇͒̍̊o̶̴̟̱̻̻͙͂͜s̼̱̣̩̦̺̖͕̈̆͋̒͂ͨͥ̀͞͝.͓̣͎̳͇̤͇̺͗ͩ͆̆̅ͤ͡͝ ̶̬̬̱̟̜̼̓̆͂̽̍ͣ̒͒͢͜Ẅ̧̦́ͩ̚iͫ͒͐͛̿͏̳͕̞̙͝t̺̝̣̥̻͓͂̐̏̍͢h̐́ͨ́͏̶̱̝̮̞͖͓̬ ̶̺͉̓͌̆ͯ̐̍ͤo͓̺̻̪̗̗̓̇ͭ͆ͪ̓̚̕͟ͅͅụ̧̡̠̰̭̒̅̄̒̊ͮ̈́t̞̯͓̲͕̗̹̤ͥ̋ͣ͌ ͖̐̌̑̉͑̉͟o̖̣̖͕ͤ̐͗̍͐͠r̬̃ͧ͌̈̔d̖͔̝̱͎̙͒ͫeͮ̌̔ͪ҉̣̠̰̳r̲̠̠̪̯̙̬̲ͬ̾ͪͪ̅ͥ̚͘.̵̝̜̣̝̙͚ͪ̑̃͆̂͘ ͍̪̼̦̲̰̇͑̋ͥ̓̍͒ͣͦ̕ͅT̴͙͙̱͚̳͕̤̩̈́̏̂ͩ̐ͅh̵̴͔̙̻̺͕̽e̙̗̜̞̓͑ͬ̓ͥͯͧ̂ ̴̲̲ͤͣ̀N͚͍̻̿̒͌̍͆e͕̹͖̊̔̏ͫ̍ͬͥ̚͠z̸̖̦̯̮̠̑p͎̭͂ͦ̇ͬͦ͌͞ḙ͆̆̉̽̉͗r̢̬͔̬͓̺͇͎̬̘̆ͤ́̆̋̕͝dͥͫ̊̾͋ͪͩ̒̐҉̙͇̩͉i͍̙̬̦͙͉͍ͮ͡ͅǎ̸̡̘̩̟̮̫̋̿̇̈́̀n̸̶̜̻̲̝̰̗͙̍̌̓͐̾ͯ̀ ̩̣̻͍͔̩̥̱̈̊̆̎̔̔͑̕h̵̸̝̳̮̫̙̮͖̬̔̂͗̂͞i̴̪͎̖̠͐́̋͌͜͞v̺́̔ͬͨ̉ͅë̬̙̪̞́̈́͐͋̃̒ͩ-̶̳̮̖̳͎̻͓̯̪ͬ̋̄ṃ̡̗̩̩̦ͨͧ͑̽̄͠i͈̭͖̞̫͔͋͑̆̆ͣ͜n͙̠̙̦̫̺̩̐͊̓̐̍̚d̷͓̜͖̪̼͉̟̤͛͑͗̋ ͉ͤͧͦ̄̓̔ͧ̍͑̕͘o̗̦̹̫̹ͭͤf̶̛̖̣̦̯͚̪̞̞ͨ̂̌̃̇̎̐ ̈̐̄̔̾͑͏̵͇̤̰c̠̘̗̹̰̬̱̝̖ͦ̒ͧ̿̌̿͘ḧ̫̙̬͇̳͍͔́̊͒ͮ́͂͡a̫̪͙͎͉̲͎̹͋͆ͮͪ̿ͪ͋o͇͉̒̊ͧ̃̋̈́̈́̀̕s̷͉̘̹̟̺̦̅͌.̵̮̝̠̎̈́̕͞ ̬̹̠͈̫͔͕̓ͭͮ̀̆ͪͅZ̩̻͎͓̯̲̓ͥͫͪ̎ą̹͔̖̖̱͍̥̞́̂̀̈ͭ͂̈̂͛l̨̮ͪ̒͌ͦ̊ͧ̊͛͘͜g̪͔̩̑͆̆̏͛͌ͩ̋ớ̢̳̮̫̬̣͈͔ͨ̽ͧ̔̋.͍̦͇͔̲͓͔̜ͯ͂̆̋́̕ ̡̯͈̺̣̮̙̒͒̀̆ ̴̫̎̂ͪ͛͑̌̉ͯ͢Ḧ̫̤́ͨ̄͜͢͠e̲̯͍͇̫̋ ̮̱̗͍̤͚̬̞̟̾͘͢ẅ̢͙̭̥̜̿̍̀̏͌h̸̦̰ͥͧ̾̃͘o̊̅ͩ̔̾̅͛҉̯̳͢ ͣ̉͋̐͆̈ͪ҉̧̦͎̹͓͚͉̻͘W̛̬̣̅ͧ̒ͣ̌̅͒ͭ͝aͩ͌̿̓̈͆̋҉̤͇͔̘̙̮̖̝͕̕ị̛̱̑͗͌̋ͣ̀͢ţ̞͙̔̉ͮ̚͝s̵̜͓̄͑̍̆ͣ̈́͌ͧ̈́ ̶͕͖ͧͫ͂̔B̵͔̩ͤ̔̀̄͆̒̽̕e̢̟̲̯̹͙ͩ͒́̊͝h̄͑ͦ̆̒͏̭̜̗̟̕i̢͎̙͔͚̻̜̠͋̓̍ͧ͗͑ͪ͛͜n̴̨̓̑҉͔d̰̮͈̺͑̓͗́͜ ̨͇̤ͤͨ̓͋̕T̑ͭͥ̋̐̾҉̴̛̭h̬̱̰͉ͤ̊̉ẽ͔̤̱͇̱̮͗͂͠ͅ ̖͍̦̯̦̹͕ͬ̒̏͢͞W͓̘̩͙ͥ̑́͂͐a̸͊ͦ̅ͯ́҉͍͓̩͔͎l̗͚̰̬̘̫͎ͥͤ̓ͅl̻̄͆́ͯ̔̈́̾.̣̠̯̝̞͚͚͒ͬ͆̅̈͜͢͢ ̬͇͍̞̫̱̟̒͛͑ͦͤͩ̐̾͟Z͉̝̰̣̩̞̭͌̆́̅̓̑̒͜A̷̡̺͒͗̐̒L͑͌͐ͥ́͞҉̛̪̜̙͔G̿̍̈́̿͒ͭ̍ͮ̍҉̡̞̻̯̩̮̤̰̹O̲̯̯̭ͣͬ̔͘!̩̬͙͇͚͇̩̄̒͐͌̈͗ͨ̀ͅ
Хорошая история! | Плохая история :(
173 | 43

Следующая крипипаста называется Маньяк из Хилберга. Предыдущая: Как я стала такой. Или попытайте удачу, выбрав случайную.

Мы приветствуем уместные, уважительные комментарии по теме. Пожалуйста, прочитайте правила нашего сайта перед тем, как оставить свой комментарий.

2014-05-26T18:22:01
:

Кто нибудь расшифруйте удалите все кроме английских и русских букв

2014-05-29T13:17:31
:

Разъедает душу... Помогите... О Боже... Залго... Блин!Ничего не разберешь...

2014-05-30T05:56:35
:

Ай-карамбо!!! Что это?
Не чего не поймеш!!!!!!!
Но круто сделоно!

2014-05-30T08:17:14
:

ЭТО ВАЖНО У меня осталось мало времени, Мне нужна помощь. Послушайте.
Этот пост наверное удалят до того, как все увидят его. Если вы читаете
это, нажмите [Ответ], и оставайтесь в треде. Обновляйте каждые несколько
секунд, здесь есть вещи, которые работают странным образом. Я никогда
не был так напуган. Пикрелейтед - скан документов, которые повествуют о
Проекте Залго. Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я хочу сказать - я
не знаю ответов. Я не смог этому поверить, когда впервые прочитал это.
Сохраните, и публикуйте куда можете,распечатайте и распространяйте.Отсылайте друзьям.Пожалуйста,распространите это чтобы люди смогли помочь мне РАЗЪЕДАЕТ ДУШУ ПОМОГИТЕ О БОЖЕ ЗАЛГО ПОМОГИТЕ

2014-05-30T12:13:51
:

ЭТО ВАЖНО У меня осталось мало времени, Мне нужна помощь. Послушайте.
Этот пост наверное удалят до того, как все увидят его. Если вы читаете
это, нажмите [Ответ], и оставайтесь в треде. Обновляйте каждые несколько
секунд, здесь есть вещи, которые работают странным образом. Я никогда
не был так напуган. Пикрелейтед - скан документов, которые повествуют о
Проекте Залго. Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я хочу сказать - я
не знаю ответов. Я не смог этому поверить, когда впервые прочитал это.
Сохраните, и публикуйте куда можете,распечатайте и распространяйте.Отсылайте друзьям.Пожалуйста,распространите это чтобы люди смогли помочь мне РАЗЪЕДАЕТ ДУШУ ПОМОГИТЕ О БОЖЕ ЗАЛГО ПОМОГИТЕInvole the hive-mind representing chaos. Invo*ng the feeling of chaos. With-out order. The Nezperdian hive-mind of chaos - Zalgo. He who Waits-Behind The Wall. ZALGO!

2014-05-30T15:47:39
:

Воу-воу!
уСПОКОЙСЯ!!!

2014-05-30T19:19:01
:

Сдесь написоно еще он!!!
Получается?
Помогите он разъедает душу о боже залго
Или
О боже он залго разъедает душу помогите
Или
Залго разъедает душу помогите о боже!!!!!!!
Соровно я непонила!!!

2014-05-30T19:21:49
:

Ай- карамбо
Я не прочитала это же
Разъедает душу помогите о боже залго помагите

2014-05-30T19:23:52
:

Ты вреш!?!
Покрайнемери я так думаю!!!
Но рассказ не плохой,и меня спичетлило как ты его написал!!!
За это я тебе даю порцию лайков!!!!

2014-06-01T20:21:38
:

Ты уже умер? От Залго!
(Шучу!)

2014-06-02T05:00:54
:

Эм... То ты жалуешься, что ничего не видно, то когда тебе перевели, ты отвечаешь "Воу-воу!уСПОКОЙСЯ!!!" капец, как тупо

2014-06-02T05:02:02
:

и какого хера ему врать?

2014-06-02T11:17:43
:

Да блин ты преследуеш меня и критикуеш мою критику!
Вот это понастоящиму тупо

2014-06-02T11:19:04
:

Нууу чтоб история хорошая получилась!

2014-06-02T11:47:48
:

Это же не твой рассказ

2014-06-05T05:10:45
:

Ты и то и то критикуеш!

2014-06-26T14:38:11
:

Крутая история

2014-11-08T17:49:48
:

Жͭ̇ͪͨ͜а̟͊̈́̓ͦ̓̿͒л̦̰͚̤ͪͩ̀̍͡к̺̯̎͒̉͑и̥̟ͩ͊̍́͗е̝̻̿ͅ ̦̩̮̱̤̦͚̓ͯ́̚л̡̙̒͒ю̛͚͚ͩ̀ͬͬд̭͚̲͇̣͙͐̌ͯ̾̓͛̍͝и̮̟͊̓̀̌̍ш͕̤̇̽̋̇̃ͬк̦͌̽и̗̯̱̳̲̇̃̀́̋!̫̪̼̪̞̩̍ͯ ̆В̮̖͍̮̻̩̬ͭͭ͑̂ы̫̝͉̐̾ͭ͐ͅ ̤в̬͔̤͕͐̄̆̏̔͊́с̣̟̭̯͙̭͒̎̕е͕͉̣̬͈̪̩͋ͪ̿̾̅ ̜̗̽̀̈̌̀̕у̴̫̩͚м̓͗̏͗̓̾́р̲͎̣̝͔̺͎̆̀е̹̌̑̉̈́̌ͭ̀т̞̞͈̲ͬ͂ͮ̊͌͝е͙̽ͬ̈̏͞,͆͑ͩ͂̈ͬ͝ ͓̱б͔̫͑̔̕о͕̯̠̖͖л̼̹̥̿̅̉̾̂е̙̪̟̞̏̋̐͛̉ͥ̌з̪͍͇̺̞͈̆͌̒ͯн̝̜̗̹̐̃ͦͦ̇̃ͅͅь̳̫̣̹͖̀͒ ͎̝ͨ͡Z̷̮͉̗̈́̉ͧ͊A̮̤̜̮̰ͮ̏ͪ͒L̗̓̾͐̾̈ͣG̼͍̩̮͉̦͞Ŏ͓͓͛ͅ ̖͋̿͂н̙̠̪̫̀ͤ̇̂ё͉͛͊п̱͓̔ͥ̾ͣͮ̉͂оͤͭͬ͌҉̖͚̝̳б̞̦̖̋̿̎̉ͤ̊ͅё̥̣̼̺̝̬̺́д̖͙̘͔͂́̆͒͠и̻͖̺͈̑͊̈́̑̍͡м̪̬̲̣͂ͤͮ͛̍̿а̽̀͏͎!̑̃

2014-11-08T17:50:25
:

В̮̖͍̮̻̩̬ͭͭ͑̂ы̫̝͉̐̾ͭ͐ͅ ̤в̬͔̤͕͐̄̆̏̔͊́с̣̟̭̯͙̭͒̎̕е͕͉̣̬͈̪̩͋ͪ̿̾̅ ̜̗̽̀̈̌̀̕у̴̫̩͚м̓͗̏͗̓̾́р̲͎̣̝͔̺͎̆̀е̹̌̑̉̈́̌ͭ̀т̞̞͈̲ͬ͂ͮ̊͌͝е͙̽ͬ̈̏͞,͆͑ͩ͂̈ͬ͝ ͓̱б͔̫͑̔̕о͕̯̠̖͖л̼̹̥̿̅̉̾̂е̙̪̟̞̏̋̐͛̉ͥ̌з̪͍͇̺̞͈̆͌̒ͯн̝̜̗̹̐̃ͦͦ̇̃ͅͅь̳̫̣̹͖̀͒ ͎̝ͨ͡Z̷̮͉̗̈́̉ͧ͊A̮̤̜̮̰ͮ̏ͪ͒L̗̓̾͐̾̈ͣG̼͍̩̮͉̦͞Ŏ͓͓͛ͅ ̖͋̿͂н̙̠̪̫̀ͤ̇̂ё͉͛͊п̱͓̔ͥ̾ͣͮ̉͂оͤͭͬ͌҉̖͚̝̳б̞̦̖̋̿̎̉ͤ̊ͅё̥̣̼̺̝̬̺́д̖͙̘͔͂́̆͒͠и̻͖̺͈̑͊̈́̑̍͡м̪̬̲̣͂ͤͮ͛̍̿а̽̀͏͎!̑̃

2015-01-17T19:12:52
:

чё за фигня???

2015-02-23T10:19:21
:
2015-02-24T08:47:08
:

а как это читать?

2015-02-24T08:47:52
:

а вообще что это?

2015-02-24T13:45:51
:

Ну,а ты чё,от залго сдохла?

2015-03-18T10:38:51
:

И как это читать

2015-03-30T05:47:46
:

я нашла строчку ПОМОГИТЕ

2015-03-30T05:50:49
:

за ним что залго гоница ХD

2015-05-03T03:36:15
:

Апокалепсис! Я еще не читала такие крипипасты где есть демон!

2015-05-17T18:47:12
:

з͕̞͇н̭͢а̖ю̗̰̥͖͔ ̡̗͔̜̞͕о̤̩͉͠т̢̜̪̬͎в̘е̫т̜̞̠о̸͈̫̙̯в͉.̪̗̦͉̝ ̙̻͢Я ͕̠̤̻н̜̙̠̫̫͖̗е͝ ͓̗̟̻̰͡с͇͚̮м̴͉̦͇̝о̞̪̗͡г̳̬̯̳͕̜͉ ̺̖͍̮͔̟̳̕э̤̕т̣͎͘о̡͇̖м͟у̛ ̠̟͇̻̦к̡̹̦̭͓̫̻о̞̟̝̖͇̹͢г͏̻̙̳̞͇д̡̜̗̹͚͖а̻ ̢̯в̗̣̗̼̗п̣͕̝͝е̖͙р̭̜в͏̳ы͎̳͚͍̳̹̩е͏̫̗̥̠̳ ҉͖п͏̣̘р̺͍̣о̸͚̦̙͉ч̭̣и̖̺̤͙͢т̸а̢̫̥͓̘͉л̶̪̼͖͖͇̹ ̠͈̪̯̬͇̘э̫̙̘͚͙т̬̦͖̯͔͡о̜̟̦͎͠.̮͇̯ Со͉̝̳̙̦̣х̡̯̮͓̦̞р̡̜̦̫͙а̤̜͓ни̯̦̘т̸е, ̧͚͕̙͓ ̭̰̩̗̙̙͍͡и̤̤͍͉͙͕͉ ќ̘͍̯̺у̬͟д͎̝̳͜а͙̬ ̭м̝͚о̠͙̳̯ж̼̘̣̤̫͘е̥̥̣̬̖̘̰т̞̮̼͙е̪̗̜̜̙͚͈͜, ̯͎͓ ͚͎͓и͍̜͓͉̗̳ ̮̭̼д͉̰͓̠р̜у̞̬̥̜̝з̛͉̫̣̰̺̖͎ь̞̬я̗̙̖м͔̪̳͈͇̻̼.̷͚͈̙̞͈ ̮͝э͏̫̮̮̮̘̮̗т̩̼̜͚̖о͇͕ ̦̥в̶͈̩̫̬̣̟͇е̶̣̼̘з͟д̧̻̟͕̫͚е̧̟͉̖̼̘̦, ̳͓̦̘̗̠ ̻͍̯чт̢̬о͇͈̫̺̹̤б̦̗̝̦ы͡ ͟л̥̗̻̭͍͎̪ю͈͔̩д̧̘̯͇̥̜и̹̭͚͟ ͔͙̯с̨м̙̻̮͜о̥͇͡гл͎̭͔̜̬̻и̗͓̝͚̭ ̘͙̬о̳̖͘} ͔̙͡ ̗͎̦͔͍̰ ̶͇̥̯̼͉͇ ̟̝͢ ͏̠ ̺̬̤̺͍͔Z̮̫A҉͙̜ ͠ ~ ̭ ̪̫̺͝L̟̼̮̤͟ ̰͟Ǵ͇͕̟ ̵̝ ͎͡ ̡Z̬̩̪̳̠̘̗̩ ̗̥͓̬̤̮͓̜̥͖̙͖̥͙ ̘̤̣̝̟̭͖̝̭̫̙ ̮̗̤̬̯͖͢ # ̛ ̖͙̣͢O͞ ͚͈̝ ̸͍̪̯̫͈̻͝ ̩͙͓ ̴͉ ͏ ̘͟ ̞̠̞̣͎̳͡ ̳ ͏̞̤̗̞̗ ̜͚ # ̸̦͎̩͈ ҉̖̣̤̦͖ ̪̼̘͝ ̹̳ ̘͍͚̞̳̝͍ ̴̟̜̦̤̝ ͕͈̺̮̥ ̪͕ ̯ ̷̼̙̝̹͍ ̘̥̰̳̦A͈̮L̰̞̠͇ ͕̙G̮̺̭ ̧̗͓̻̣ ̘͕͚͇̫͉͓͡ ̢̜͖͍̙͕͓͙ ͕̙ ̴͙ ̢̦̩̥̜◊̜̜̟̞̫̮̫̕ख़͇̜̗̰̞̼͠ ̥͔ ͜ ͉̳ ̡̤ ̞̭̳͉̞O͇̭̰͈ ̣̯ ̭ ̷̣ ̩̻̫̕ ̧ ̴ ͇̝͉̪͖͡ ̙̻̯͙C̳ ۩͇͚͉̫̬͟◊ ̠͇̺} ̡̺̪̹͉ ͔͕Ǫ̞̘̖͎̪̤̘ ̛̜̙̩̞̮̬͔̭͓̙̹ ̴̷͔͓̯̜ ͎͙͚̜̞̩̝̻͘ ̷M̧͔͈ ̦͓̜̺̳͕̠E̖̼̜͈̣̗ ̧̗̫S̥̰ ~ ͉͎ ̶͖͓͓ ͎̩̬̦̗̜̗͟ ͙̖ ̭̗̞̯̖ ̙̺̭͍ ̶̦̘Z̵͔͔̭҉̥͉͓͎͉ ̮͖͖̪̭̜͓̹̟ ̸͕̪̤̥̕ ̘̙̼̮̬ ~ ̙̩̺ ̣̪̪͖̫̘̟ ͏ ̹̩̕ ̦ ̶͙͇͉͖͎̫͈ ̰͔̞Z͚̖͈̦̖͠ ͍̤̟̤̖̹͖͓̪̠̦ ̘̗͍͈͖̝̮̳͖̮ ͏̯̘͈̯̠̳҉̳̳̙̖̝͉͍ # ̣ ͠ ̭̯̬ ̴̳͚̤̥̯ ̵ ͔̭͘ ̶̜ ̥̖̻͎̰͞ ̛̫ # ̗͖͟ ̸̻̣̥̗ ̸ ̷ ̢̙̻ ̺͝ ̪̗̼ ̰̝̳̰̗͟ ̼̪͍̳͉͢ ͈ ͏̩ ̟̳͓̬̠͙A̩͖͓̖̬L̪̦̕ ̴̙̬G̴͉ ͡ ̯ ̯͉ ̼̬͔̖̖̟ ̼̕◊̹̪̞̦̤͟ख़̠̥̝͇̙̖̫̭ ̵̬̥ ͈̺̥͈̳͟ ͕͈ ͕ ̬ ̨̬̠Ó͚̘̟̙͉ ̡͉͈̜͙̘͖ ͢ ͙̜̗͎̗̠͙͢ ͉͍ ̝ ̰̠͚̩͟ ̥̟̹̣̣͞ ͏̺̫̜̖̯̗ ͔̹̭۩͝ О͖͡Н̸̳̭͖͍̩̹ ̴͎Д̶У̺̰̰͖Ш̖͟У̷̻̹̘} ̴̻͍̩̯̩̫ ̶͎͕̬̥̘̞ ̰ ̦͉̗̝͎̖ ̣ ̩͢ ̢̘̘͙̙͕ ~ ̼͠ ̖ ̗̟ ̟͍̜ ͎ ͜ ͓̟̝ ̗͔̟͎̟Ẕ̦̺̘͓̤͚ ̴̢͓͔̘̠̞͖̜̬̪͟ ̛͇͙̙̣̮͍͟͢ ͙͚ # ͝ ̵͉̙̳̝̼ ̩ ̷̪̫ ͚̭̦͟ ̴͓̘̜̠͇ ̝͍̟͈͍ ̩̺̮̕ ̗͉͈̪ # ̰ ͕͚̣̳͔̬̜ ͔̥ ̴ ̘͙͇̻̣͘ ̦̹̙̪̰͔͟ ͉̠̗͉͉̖͝ ̜̼͝ ̭̥̦̳ ̞̬̹̹͎̕ ҉̝̤̥ ͔͚A̯̞͙̳̰̞͢L̨ ̞̳̭G̵̰̩̩̞̗̙̣ ͕̯̙̘͟ ̹̯͙̳͇̫͜ ͕̬̥̫ ̷̯̻̯̟̭̫ ̺̙̖◊͈̥̳͕̟̖ख़̜͈̣͍͝ ̼͚̩̙̹̣͙͍ ̵̤͕͇͍ ̯̘̪̘̠͇ ͈̠̠͖͘ ̧͚̤̮͉̦З͓͍̘͖̪͔̯͟АЛ̖͉̜̖̹̣͝Г̤̯̺̫О̷̺̺͚ ͎̗̟̟͚̭̖ ̣̥͇I͏̺S̺͠T̩̰͇H͇̝̠̜È̘͕̪̝ ̪͉͎ ͓̦͓̠ ̥̰̭̳ ̻͓͖̭̠̤̕ ̩͚̯͎̣۩̴̝̺̹̣̟͞◊̳} ̷̘ ̳̳̺̩̻̬О̧̫ ̖͠Б̸̪̜О̨̹̼̟̪Ж͠Е ̰͍͖ ̵̬̥̫ ̮̹͝ ͕̤̜͔ ̼ ͚ ~ ͏ ̣̰͞ ̞̺͚̻ ̝̣̖͚̠͠ ̥͙̫͟ ̞̮͔̺̹ ͇͇̬͎̕Z̸͉̭̤̥̜͉͉̜̟͚̞͜ ̴͓̠ ̵̢̹̙̖̥͈̰̟̖̺͖̘̺͙̹̘̙͞ ̛͈͍̣̭͉̘̪̼ # ̻̖̫̙ ̤̮̤̖̝̟̘ ̹̝̙͜ ͚̼̩͈̤̟͙ ̼̫̟͔͇ ̞͍̥͈ ͈̞̫̗̩ ̧͍̞̦ ̷͇̜ ̪̮̯̮̝͡ # ̗ ͚ ͜ ̗̰͇ ̶ ̕ ̧ ͙̹̯ ͓ ̝͍̟ ̡̹A̶̝̻̬͎͓͉L̞̤̰̹ ͖͡G̥̖̖̺̼͕͔ ̸ ͖ ͍̟͚̯ ̖̣̗͜ ͕̦̘͎̖̜ ◊̰̹̭̥̩̥ख़̢͚͎͉̣̺̮̣̟̫̝̪̕ ̡̛͇̰̜͔͙̻̫̥͍ ̨̦͎͎̳͎͙ ̵̞̞ ̧̝͎̜͈͇͙ O̭͕͉̥̤̙̙ ̞ ͕̟̪̭̤ ͓͖͕ ̫̳̼̻̝̟ ̬ ̵̟̯̖͍̼̟ ̝̦̩̳͖̣̬̕ПО̢МО̞̥ГИ͓̬̮̞̬͞Т̭Е ̙̠̭̕۩̛̝̫̣͔͉̬̬̘̺͇̜͜◊͔̥̬͉̙̭ ҉̜͍О̥̫̯ ͚̪͉̫̯͔͏͉̹̥̻̩̭ ̢̛̼̠͙̩̻̠̫̻̥̜͕ ̧̞͇̟̯͕̹ ̼Н̖̝̜͖̺̩̗̞̜̖̤͉ ̟̳̰̼̤̬̥̠͚̻͠ ͙͚̟̟̖̩̟͞ ̸̭̠̺̦̦̰̥ ͚͚̞̼͢ ͖̰͙͉͇И̵̺͎͕̥̟̘ ҉̨͔̬̳̣̭̹̘͍̬̭ ͙̩̪̣͘͝ ̷̥̳̫̹͞ ̦͖̰Д̴͓̳͔̤ ̭͚̰̯̥̜͙̘̣͕͜ ̨̦̠̤͙̹͔ ̟̯̫̗̳̰͙̳̯͜ ͍͞Е͕͖̮̩̯̞ ̰̟͞҉͙͙̜͙̞͏͙̬̪̯̠̰ ̨̳̪̼̰͔̩̻̮͙̘̹͍̤͚͝ ͈̼̞̬̯͎̬͘ ̷̫͇Т͓̳̥͎҉ ̝̦̰̞̥͔̪̰̮͔͞͞ ̴̢̼̺̻̺͙ ̳͖̞̳͍͈͈ ͓ ̻̦̜͞ ̷̛̟̮̞̜̯͉̻̩̯̝͇̳̮̙̯ ̷͎̪͎̥̦̤ ̜̫͖̠͖̜T̖͇̖̦̖̪o̹ ҉̗͔͇̮i͏n̠̼͍̤̖̟͜v̡̫͕ö̶͉̬k͏̳̺͈̤e҉ ̤̯t̶̺̺̣̙̣̣̺h̝e͏ ̬̣̪̦͓͖͉c͎͍̫̗ḣ̥̙̯͓͉̮a̵̼ò̪͇͟s͖̗̖̘̞̬̳.̸̞̥͎͔̜̬ ̫͇Ịn̝̰̝̣͍͜v͍͎͙͎̝o̩̰̥̞̺͘ķ̠͎ḯ͓̙̺̖n̨g͢ ̞͝ṯ̪̞͓̈h͚̘e ̷f̢͚̣͕̟̼e̹̳̪̳̩ḛ҉̹̝͉̺l̩̤ĭ̮̹͈̳͉̥̪n̬͇̮͔g͔̫̙̟͟ ̵o̗f̺̰̟ ̵ch̜̝̞ä̢͉͔͕͕o̰͈̹̺͚̤s̡̬͖.̥͈̫̫̙̤̺ ͏Ẅ̢͓̮̮̫̙̹i̹̥t͉̯h͎͝ ̶̺̞̰oụ̶̙̫t̯͢ ̙͙͖͓͈̞o̥͓̭̻̮̳ŗd̴̹̖͇̦̜e͎͓̹̠̜͜r̖̗̩͇.͏̻ ̩̭̣̼̯͟T̠̫̮̫̦̞h̸͙̙e̙̫͚ ̷̭ǫ͉̣̘f̻̺͚̠̝̣͕ ̷͕͍̹͕̫c̬̘̣̙̪̩ḧ̩͙͉͉̼a̫͔͉̳̤̹o̫̦͇͎̫͇̩͡s̢͕.̞̘̪̞ ̤̮̹̥͚̪͙Z͚͕̘ąl̥̟͖͍͍g̨͖̮ớ̝̖͎. ̠͎ ͍̬̥Ḧ̡̬e̠̦͖̬͟ ͖̰ẅ̞̦̤̗h̵̖̮o̖̪ ̨͔̦̣͇W̵a̩͘ị͙̤ţs̞̬̩͇͎ ͕͙̺̬͜B͍̯̦̮̟͈e͉h͖͇͜i͍͎͈͍͎̮͢n̷͚̣̞̺͇̝d̜̣̮͎̕ ̪T̪̼͎̙̳͞h̞̤̥̟̙͈̙͜ẽ͇ ̞̤͍͍̜W̳̼̙͉̰̺a͔̪̗̹̞̝͠l̰l̫̳̗̙.̯̩̼̣͎̳ ̦̟Z̺̭̙A̰̖̹L̻̘͍͎̹̳G̬̺̗͕̭O̸͉̣̼! ̸
Автор: ̰̦͎̰ ̡̠̮н͎͕̖̝͇͇ͅе̙͙ͅи̬̠̖̝з͝в̸е̗̹͚͈̻̬̻̕с̵̝͔̭̣т͓̩е͕̙̞͖̯͚̮н̫̦͜
͔̪

2015-06-22T06:55:25
:

Там где текст "зашифрован" в символах,встречаются слова "Он разъедает душу,о боже,помогите" . Но сам вид написания мне понравился. =)

2015-06-22T06:58:24
:

И там ещё предложения разные по-английски но я ещё не поняла их суть.

Всего 31 комментариев
comments powered by Disqus